Ιστορικά στοιχεία υπολογιστών
       
 

Κεντρική σελίδα
Οι πρώτοι υπολογιστές
"Γενιές" υπολογιστών
Σημαντικά γεγονότα

Αυτό το site έχει δεχθεί

Hit Counter

επισκέψεις

 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία της εξέλιξης των υπολογιστών. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι γενιές των υπολογιστών καθώς και σημαντικά γεγονότα στο χώρο της πληροφορικής. Ειδικά για τα τελευταία η προσοχή μας επικεντρώνεται από τη δεκαετία του 80 και μετέπειτα και ειδικότερα στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών.

 

 

 
 
   

Copyright © 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ