Αποδεικτικό Γνώσεων Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ από τα Μαθήματα Πληροφορικής

a


Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’αριθμ. ΔΟΑ/Φ. 13/70/οικ.16570 του ΥΠΕΣΔΔΑ το ΑΣΕΠ δέχεται σαν αποδεικτικό γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ από τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Η σχετική βεβαίωση χορηγείται από τη γραμματεία.