Μια πρώτη γνωριμία με την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., κ. Δημήτρης Γουσίδης

-Ιδιότητα; Προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ .

-Τι σκοπεύεις να κάνεις όταν πάρεις το πτυχίο; Να ακολουθήσω το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

-Τι είναι η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.; Ορίστε;;;;

Η παραπάνω στιχομυθία έλαβε χώρα εντός της σχολής Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ.. Ο ένας από τους συνομιλητές προφανώς δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του τι είναι η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., αν και μελλοντικός δημοσιογράφος. Βλέπετε, στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχει πουθενά μάθημα που να εξηγεί τι είναι η ούτε κάποιος καθηγητής μας μπήκε στον κόπο να μας δείξει τι είναι και τι εξυπηρετεί αυτό το παράξενο αρκτικόλεξο.

Το ε.ΜΜΕ.ίς για να βοηθήσει τους συμφοιτητές μας και μελλοντικούς δημοσιογράφους συνομίλησε με τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο για να μάθουμε με κάθε λεπτομέρεια τι είναι η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., το πρόεδρό της κ. Δημήτρη Γουσίδη.

Ποια είναι η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.

Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. είναι τα αρχικά των λέξεων «Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης» και είναι το επαγγελματικό σωματείο των δημοσιογράφων των εντύπων αλλά και των ηλεκτρονικών μέσων της Μακεδονίας και της Θράκης. Στεγάζεται σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο στην οδό Στρατηγού Καλλάρη 5. Σκοπός της, όπως κάθε επαγγελματικού σωματείου, είναι η προάσπιση και η αναβάθμιση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Στην Ένωση είναι εγγεγραμμένα 729 Μέλη , ενώ είναι η αρχαιότερη από τις σημερινές δημοσιογραφικές οργανώσεις της χώρας με ημερομηνία «γέννησης» την 6 η Ιανουαρίου 1923.

Την Ένωση διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εννέα μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης.

Πώς γίνεσαι μέλος

Για να γίνει κάποιος μέλος της Ένωσης πρέπει να διαθέτει μια σειρά προσόντων και να εκπληρώνει κάποιες προϋποθέσεις.

 •     Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος.
 •     Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ατιμωτικό αδίκημα
 •     Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 35 ο .
 •     Να είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης ή πόλεως της Βορείου Ελλάδος, στην οποία εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα ή λειτουργεί νόμιμα ραδιοτηλεοπτικός σταθμός ή υπάρχει γραφείο ανταπόκρισης ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ή ημερήσιας εφημερίδας ή άλλου μέσου επικοινωνίας που λειτουργεί σε ημερήσια βάση
 •     Να έχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 •     Προϋπηρεσία συντάκτη, που αρχίζει από την εγγραφή του στον κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών και καθ’ όλη τη διάρκεια της οποίας είναι ασφαλισμένος στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης), Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. ή Ι.Κ.Α. 2 πλήρων ετών, εφόσον έχει απολυτήριο Λυκείου ή 1 έτους εφόσον έχει πτυχίο Σχολής Ανωτάτης Εκπαίδευσης (η μόνη διευκόλυνση που παρέχει το πτυχίο μας)
 •     Να αμείβεται με αποδοχές οι οποίες δεν είναι κατώτερες από τα ελάχιστα όρια των νομίμων αποδοχών του κλάδου.
 •    Χωριστές βεβαιώσεις τριών μελών της Ένωσης, από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει σαν κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που κάνει, το ύψος του μισθού του, το ήθος και την επαγγελματική του συμπεριφορά.
 •   Δεν γίνονται μέλη της Ενώσεως τα υποψήφια μέλη που τάχθηκαν με το μέρος των ιδιοκτητών των ημερησίων εφημερίδων ή Ρ/Τ σταθμών ή γενικά με το μέρος των εργοδοτών τους ή αντιστρατεύθηκαν τις επαγγελματικές επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης και των μελών της.
 • Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα. Με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ο αιτών συγκαταλέγεται στα δόκιμα μέλη. Με την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή του και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις προάγεται σε τακτικό.

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. κατά καιρούς συναντάται με τους εργοδότες και καταρτούν τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση αυτή κωδικοποιεί τους όρους αμοιβής και εργασίας των συντακτών – μελών της Ενώσεως. Κατοχυρώνει το κατώτατο βασικό μισθό και τις υπόλοιπες μισθολογικές κλίμακες.

Ο παρακάτω πίνακας είναι η ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία υπογράφηκε στις 7 Ιουλίου 2006.

Α. Κατά τον 1ο και 2ο χρόνο      743,80 ευρώ

Β. Κατά τον 3ο και 4ο χρόνο       795,60 ευρώ

Γ. Κατά τον 5ο και 6ο χρόνο       872,80 ευρώ

Δ. Κατά τον 7ο και 8ο χρόνο      946,90 ευρώ

Ε. Κατά τον 9ο και 10ο χρόνο     962,80 ευρώ

ΣΤ. Κατά τον 11ο και 12ο χρόνο  998,60 ευρώ

Ζ. Κατά τον 13ο και 14ο χρόνο    1.045,30 ευρώ

Η. Κατά τον 15ο και 16ο χρόνο    1.061,20 ευρώ

Θ. Κατά τον 17ο και 18ο χρόνο    1.084, 50 ευρώ

Ι. Κατά τον 19ο και 20ο χρόνο     1.100,30 ευρώ

ΙΑ. Κατά τον 21ο και 22ο χρόνο   1.130,00 ευρώ

ΙΒ. Κατά τον 23ο και 24ο χρόνο    1.153,20 ευρώ

ΙΓ. Κατά τον 25ο και 26ο χρόνο    1.182,80 ευρώ

ΙΔ. Κατά τον 27ο και 28ο χρόνο    1.201,90 ευρώ

Αυτοί είναι οι «καθαροί» μισθοί που πρέπει να αμείβεται ένας δημοσιογράφος ανάλογα με τα χρόνια. Σε αυτούς προστίθενται και κάποια επιδόματα όπως γάμου, παιδιών κ.α. Μία σημαντική παράμετρος είναι και οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. οι οποίοι αμείβονται κατά 10% επί των άνω βασικών μισθών. Η Ένωση εξασφαλίζει και άλλες διευκολύνσεις για τα μέλη της όπως μειωμένες τιμές σε υπολογιστές και Διαδίκτυο, ελεύθερη πρόσβαση σε θέατρα και κινηματογράφους κ.α.

Οι υποχρεώσεις των μελών

Ωστόσο, η συμμετοχή των μελών στην Ένωση περιλαμβάνει κάποιες υποχρεώσεις όπως:

 •     Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος ανάλογα με το λειτούργημα που ασκούν.
 •     Να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία και να μη συνεργάζονται στην επιβολή και την άσκηση οποιασδήποτε λογοκρισίας ή μέτρου που περιορίζει κατά οποιοδήποτε τρόπο την ελευθερία της έκφρασης ή της ενημέρωσης.
 •     Να μην επιδιώκουν προσωπικά ωφελήματα σε βάρος του συνόλου των μελών.
 •     Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους που συκοφαντούνται από τρίτους και να καταγγέλλουν στο Δ.Σ. κάθε ενέργεια που γίνεται σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπιστίας των συναδέλφων τους.
 •     Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους τους, ιδιοποιούμενοι την εργασία τους.
 •     Να μη χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα μέσα για να εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια, ή υλικές απολαβές.
 •     Να μη δέχονται δώρα αναφορικά με τη δημοσιογραφική τους εργασία.
 •     Να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους.
 •     Να τηρούν γενικά όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας
 •     Να μην μετέχουν αυτοβούλως ως εκπρόσωποι της Ένωσης και να μην προκαλούν ανάμιξή της σε οποιαδήποτε πολιτική, κομματική, πολιτειακή ή καθεστωτική διαμάχη.
 •     Να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
 •     Να προσέρχονται στα πειθαρχικά συμβούλια, ύστερα από σχετική πρόσκληση.
 •     Να μη συμμετέχουν κατά οποιοδήποτε τρόπο σε άλλη οργάνωση ή σε άλλο σωματείο, επαγγελματικό ή μη που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους αντιστρατεύονται στις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της Ένωσης και των μελών της.
 •     Να μην εργάζονται σε εργοδότες με αποδοχές μικρότερες από τα ελάχιστα νόμιμα κατώτατα όρια αποδοχών του κλάδου.
 •     Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως.
 •     Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν για τα σωματεία.
 •     Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των εφημερίδων και τα άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Φυσικά, κάθε μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ένωση είναι ελεύθερο να το κάνει.

Η Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. για τους φοιτητές της σχολής Δημοσιογραφίας

Είναι γεγονός ότι οι φοιτητές της σχολής μας δεν καλύπτονται από πουθενά, ούτε και από την Ένωση. Είναι γνωστό το καθεστώς της απλήρωτης πρακτικής. Ο κ. Γουσίδης επιμένει ότι δεν πρέπει να κάνουμε πρακτική χωρίς να πληρωνόμαστε έστω και συμβολικά. Από την πλευρά της σχολής μας… ούτε λόγος. Ωστόσο, εάν κάποιος κάνει πρακτική σε ένα μέσο πάνω από 6 μήνες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να συνάψει σύμβαση με το βασικό μισθό. Βέβαια, κάτι τέτοιο σπάνια συμβαίνει γιατί συνήθως στους 3 μήνες πρακτικής σταματάνε τη συνεργασία και χορηγούν μία συστατική επιστολή για το βιογραφικό.

Στέφανος Βασιλειάδης
stefanosvasiliadis@gmail.com

Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προκύπτουν από συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., κ. Δημήτρη Γουσίδη.

Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος (αρχείο.doc)

No related posts.