Προπτυχιακά Μαθήματα

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ (Media Informatics Lab, M.I.L.) είναι υπεύθυνο για μία σειρά μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα: