Ηλεκτρονικές Εκδόσεις & Διαδίκτυο

Διευθυντής εργαστηρίου Ανδρέας Βέγλης
Διδάσκων ΕΔΒΜ45 Νίκος Αντωνόπουλος

Περιγραφή Μαθήματος
Οι διαλέξεις του μαθήματος Ηλεκτρονικές Εκδόσεις και Διαδίκτυο περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών εκδόσεων αναρτημένων στο διαδίκτυο. Η υλοποίηση ολοκληρωμένων ενημερωτικών δικτυακών τόπων και η αποτελεσματική τους ύπαρξη ώστε να προσφέρουν αλληλεπίδραση και αυξημένη επισκεψιμότητα.
wordpress-antonopoulos Ειδικότερα περιλαμβάνει την δημοσίευση ηλεκτρονικών κειμένων, την οργάνωση κατηγοριών, την επεξεργασία σχολίων, τη διανομή κειμένων. Η ανάπτυξη εύχρηστων δικτυακών τόπων με τη χρήση λογισμικού ανάπτυξης ιστοσελίδων (WordPress) και δικτυακών τόπων και η εμφάνιση της ιστοσελίδας στον παγκόσμιο ιστό είναι η βάση της διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

 

Στόχοι Μαθήματος
• Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και το διαδίκτυο.
• Να κατανοήσουν τις τεχνολογίες που παράγουν και αναρτούν στο διαδίκτυο τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.
• Να γνωρίσουν τη διαδικασία δόμησης μιας ηλεκτρονικής έκδοσης στο διαδίκτυο.
• Να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες παραμετροποίησης, επεξεργασίας και μορφοποίησης του υλικού τους με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής έκδοσης αναρτημένης στο διαδίκτυο.
• Να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες συνεργατικού πνεύματος, συνέπειας και οργανωτικότητας κατά τη λειτουργία της ομάδας, δεδομένων των πολύπλευρων απαιτήσεων που φέρει η ανάρτηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών εκδόσεων.
• Κατανόηση των γενικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών εκδόσεων και της μεθοδολογίας σχεδίασής τους.
• Εξοικείωση με τη χρήση εφαρμογών λογισμικού για τη δημιουργία και διανομή ηλεκτρονικών εκδόσεων στο διαδίκτυο.

 

Προγραμματισμός του Μαθήματος:

Το μάθημα θα διαρθρωθεί σε 13 εβδομάδες, κατά τις οποίες οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες σχετικά με την σχεδίαση, υλοποίηση και διαχείριση μίας σύνθετης ηλεκτρονικής έκδοσης με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου.

13η Εβδομάδα (Εξεταστική)

1. Παρουσίαση των Ηλεκτρονικών Εκδόσεων των ομάδων (υποχρεωτικά ομάδες 2-3 ατόμων) και ταυτόχρονα 2. παράδοση σε ηλεκτρονική μορφή της γραπτής τους εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων από τη πρώτη έως τη δωδέκατη εβδομάδα κάθε ομάδα οφείλει να καταγράφει λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της ηλεκτρονικής τους έκδοσης (οργάνωση, σχεδιασμό, δομή, επεξεργασία, δυσκολίες κτλ), η οποία θα παραδοθεί στο πέρας των μαθημάτων 13η εβδομάδα.

 

Μέθοδος αξιολόγησης
•Στην αξιολόγηση της τελικής Ηλεκτρονικής Έκδοσης που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν οι φοιτητές της ομάδας με βάση τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων. (Βαρύτητα 25%)
•Στην ομαδική γραπτή εργασία που θα παρουσιάσουν και θα παραδώσουν οι φοιτητές σε ηλεκτρονική μορφή στο δέκατο τρίτο μάθημα και θα περιλαμβάνει όλη την πορεία υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Έκδοσης (προδιαγραφές, σύλληψη ιδέας, διαδικασίες προεπεξεργασία, ρυθμίσεων, κτλ.). (Βαρύτητα 50%)
•Αξίζει να σημειωθεί, όμως, πως εκτός του τελικού αποτελέσματος θα συνεκτιμηθούν η προσωπική παρουσία κάθε φοιτητή, η συνέπεια, η εργατικότητα, η δραστηριοποίηση, η επιμονή και η προσπάθεια που θα έχει επιδείξει κάθε φοιτητής κατά την πορεία της υλοποίησης. (Βαρύτητα 25%)

 

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

• Οπτικός Οδηγό ςτου. WordPress. Patrice-Anne Rutledge. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. ISBN 978-960-512-673-5

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

  1. Antonopoulos, N., Veglis, A., Kotsakis, R., Gardikiotis, A., & Kalliris, G., (2014). Web Thirdperson effect in structural aspects of the information on media websites.Journal of Computers in Human Behavior,Elsevier, Volume 44, March 2015, Pages 48-58, ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.022.
  2. Antonopoulos, N. & Veglis, A. (2013). The evolution of the technological characteristics of media websites. Asian Conference on Media and Mass Communication, Osaka, November 2013, Pages 130-146. ISSN 2186-5906.
  3. Antonopoulos, N. & Veglis, A. (2012). Technological characteristics and tools for web media companies in Greece. In IEEE Proceedings of 16th Panhellenic Conference on Informatics, PCI, Athens, October 2012, Pages 44-50. ISBN: 978-0-7695-4825-8/12.
  4. Meet WordPress. (2017, September 16). Retrieved from  https://wordpress.org/
  5. WordPress Ελληνικά. (2017, September 16). Retrieved from  https://el.wordpress.org/
  6. Ελληνικήκοινότητα WordPress. (2017, September 16). Retrieved from  https://wpgreece.org