Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Περιγραφή Μαθήματος

Πρώτο μάθημα 14/2/2017 στην αίθουσα τέσσερα (4) της Νομικής Σχολής και με ώρα έναρξης 17:00.

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος  #dmauth1 Εύχρηστη διαδικτυακή παρουσία και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing) συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα του ψηφιακού μάρκετινγκ, επαφή με επαγγελματίες του χώρου και πραγματοποίηση επίσκεψης σε ανάλογες εταιρείες. Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει μια βασική ανάγκη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην εύχρηστη και αποτελεσματική διαδικτυακή παρουσία που είναι και ένα από τα κύρια ζητούμενα σήμερα.

 

Στόχοι Μαθήματος

 • εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες του Digital Marketing
 • απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης εργαλείων για το Digital Marketing
 • εφαρμογή στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ
 • υιοθέτηση της επαγγελματικής πρακτικής της θέσης του ειδικού στο Digital Marketing
 • σύνθεση γνώσεων και παραγωγή νέων τεχνικών Digital Marketing που να αφορούν την Δημοσιογραφία και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Mαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν:

1. κατανοήσει τις βασικές θεωρίες που αφορούν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

2. κατανοήσει τις βασικές θεωρίες που αφορούν το Digital Marketing

3. αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες χρήσης εργαλείων για το Digital Marketing

4. αποκτήσει τις βασικές πρακτικές γνώσεις για την εργασία σε θέσεις σχετικές με το Digital Marketing

 

Μέθοδος αξιολόγησης

Παράδοση γραπτής εργασίας και παρουσίαση της στο τελευταίο μάθημα.

 

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2014,  Κ. Laudon, C. Traver, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2014.

Β. Συμπληρωματική Βιβλιογραφία

 • Περιβαλλοντική Επικοινωνία με εφαρμογή σε διαδικτυακούς τόπους ΜΜΕ, Νίκος Αντωνόπουλος & Ανδρέας Βέγλης, κεφάλαιο στο συλλογικό τόμο Α.Σκαμνάκης, Φ.Γαλατσοπούλου, Κ.Κεντερελίδου, Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία και Επικοινωνία, Εκδόσεις Ζυγός 2016.
 • Antonopoulos, N., Papageorgiou, D., Mavrofides, T. & Veglis, A. (2013). Usability Test for (Greek) Departments’ Web Sites. 5th Conference on Informatics in Education. Athens, October 2013, 40- 54. ISBN 978-960-6759-92-5.
 • Αντωνόπουλος, Ν. & Παπαγεωργίου, Δ. (2012). Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά και Εργαλεία της Διαδικτυακής Παρουσίας των Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Proceeding of the 4th Conference on Informatics in Education. Athens, October 2012, 202-211. ISBN 978-960-6759-85-7.
 • Αντωνόπουλος Ν., Βέγλης Α. & Γιαννακουλόπουλος Α. Η χρήση των cookies στους δικτυακούς τόπους των Μέσων Επικοινωνίας. Επικοινωνιακό Σύστημα, Μέσα και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αθήνα, Μάιος 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.1155.984.
 • Antonopoulos, N. & Veglis, A. (2O13). The evolution of the technological characteristics of media websites. Asian Conference on Media and Mass Communication. Osaka, November 2013, 130-146. ISSN 2186-5906.
 • Antonopoulos, N., Veglis, A., Kotsakis, R., Gardikiotis, A., & Kalliris, G., (2014). Web Third-person effect in structural aspects of the information on media websites. Journal of Computers in Human Behavior, Volume 44, March 2015, Pages 48-58, ISSN 0747-5632, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.022.