Δημοσιογραφία Δεδομένων

Δημοσιογραφία Δεδομένων

Μάθημα επιλογής κατεύθυνσης Δημοσιογραφίας & Νέων Μέσων

Διδάσκοντες: Ανδρέας Βέγλης, Χαράλαμπος Μπράτσας

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της δημοσιογραφίας δεδομένων. Η μεγάλη διαθεσιμότητα δεδομένων σε ψηφιακή μορφή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη της δημοσιογραφίας δεδομένων. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει, να προσαρμόζει, να οπτικοποιεί και να ερμηνεύει τα δεδομένα. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει τις θεωρητικές βάσεις χρήσης δεδομένων αλλά και τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία οπτικοποιήσεων δεδομένων που θα ενσωματώνονται στα άρθρα του. Επίσης ένα άλλο θέμα που εξετάσει το μάθημα είναι η επαλήθευση του υλικού το οποίο βρίσκει ο δημοσιογράφος στο διαδίκτυο.

Στόχοι Μαθήματος

 • εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες της δημοσιογραφίας δεδομένων
 • εξοικείωση του φοιτητή με τους βασικούς τύπους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων
 • απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών στατιστικής επεξεργασίας αλλά και οπτικοποίησης δεδομένων.
 • απόκτηση βασικών δεξιοτήτων εφαρμογής τεχνικών επαλήθευσης περιεχομένου διαθέσιμου στο διαδίκτυο.
 • Ολοκληρωμένη παραγωγή project δημοσιογραφία δεδομένων

 Μέθοδοι Διδασκαλίας

Διαλέξεις, επίδειξη προγραμμάτων, εργαστηριακές ασκήσεις

 Μέθοδοι Αξιολόγησης

 • Εργαστηριακές ασκήσεις
 • Τελική εργασία ανάπτυξης project δημοσιογραφίας δεδομένων

 Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

Α. Υποχρεωτική Βιβλιογραφία

 • DataJournalismHandbook, JonathanGray, LilianaBounegru, LucyChambers, Επιμελητές ελληνικής έκδοσης Ανδρέας Βέγλης, Χαράλαμπος Μπράτσας, Εκδόσεις Πηγή 2014.
 • ΕγχειρίδιοΕπαλήθευσης, Craig Silverman, European Journalism Centre, 2015, (open access) διαθέσιμοστο http://verificationhandbook.com/ downloads/verification.handbook_gr.pdf

Β. ΣυμπληρωματικήΒιβλιογραφία

 • Interactive Data Visualization for the Web, Scott Murray, O Reilly 2010
 • Data Journalism: Mapping the future, John Mair, Richard Lance Keeble, Abramis Academic Publishing, 2014
 • Data Journalism Handbook, Jonathan Gray, Liliana Bounegru, Lucy Chambers, http://datajournalismhandbook.org/.
 • Interactive Data Visualization for the Web, Scott Murray, O Reilly 2010.
 • Data Journalism: Mapping the future, John Mair, Richard Lance Keeble, Abramis Academic Publishing, 2014.
 • Data Journalism Heist, Paul Bradshaw, LeanPub 2013.
 • Scraping for Journalists, Paul Bradshaw, LeanPub 2014.
 • Mark Lee Hurter “Digital Media and Investigative Reporting” Open Society Foundations, April 2011 διαθέσιμοστο http://markleehunter. free.fr/documents/digital-media-investigative-reporting.pdf
 • Lee Hunter, Mark (ed.) (2011). The Global Casebook. An anthology for teachers and students of investigative journalism, UNESCO (open access) διαθέσιμοστο http://unesdoc.unesco.org/images /0021/002176/ 217636e.pdf

Γ. Ιστοσελίδες

http://elearning.auth.gr

Δ. Οπτικο-ακουστικό υλικό

Διαφάνειες παρουσιάσεων σε Powerpoint