Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

Σύνοψη
Το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη: το θεωρητικό και το εργαστηριακό. Το θεωρητικό μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, ενώ το εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει 10 τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα.
Θεωρητικό μέρος: Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι νέες μορφές της δημοσιογραφίας και γενικότερα η σχέση των νέων τεχνολογιών με τη δημοσιογραφία. Ξεκινώντας από θεωρητικές προσεγγίσεις, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονες, τεχνολογικά ανεπτυγμένες, κοινωνίες έχουν αλλάξει και τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στον τομέα των ΜΜΕ και της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο διαδίκτυο, και στις εξελίξεις με τις οποίες συνδέεται (πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές). Στο νέο τύπο δημοσιογράφου και δημοσιογραφικής πρακτικής. Στις νέες μορφές που παίρνει το ψηφιακό μήνυμα. Στο κοινό/χρήστες του νέου μέσου. Στους τρόπους με τους οποίους μεταβάλλεται ο δημοσιογραφικός δεοντολογικός κώδικας. Στις ερευνητικές κατευθύνσεις στον τομέα της ψηφιακής δημοσιογραφίας. Και τέλος, στις νέες εξελίξεις στο χώρο και τις επιπτώσεις στις πρακτικές της δημοσιογραφίας.

Εργαστηριακό μέρος: Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
Τεχνολογίες αποστολής πληροφοριών (RSS-XML)
Blogs
Ιστοσελίδες
Αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες
Webcasting.
Οι παραπάνω θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν μικρό θεωρητικό κομμάτι καθώς και εκτεταμένη πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Βιβλιογραφία
Έρευνα και συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο, Βέγλης Ανδρέας Α.,Αβραάμ Ευαγγελία,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ. Εκδόσεις Τζιόλα 2003.

Αξιολόγηση
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας στο θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος.

Δικτυακός τόπος μαθήματος
Διατίθεται ειδικός δικτυακός τόπος για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων του Αριστοτέλειο Πενεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://blackboard.lib.auth.gr).