Εργαστήρια με στόχο την Εκπαίδευση των Φοιτητών για τη Διοργάνωση Εκστρατειών Ενημέρωσης μικρής κλίμακας ενάντια στις Διακρίσεις – Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 MATE

Δύο εργαστήρια συνολικής διάρκειας 8 ωρών πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Erasmus+ KA2 MATE  έλαβαν χώρα στις 23/3/21 καθώς και στις 24/3/21. Στα εργαστήρια συμμετείχαν 19 έλληνες και αλλοδαποί φοιτητές και πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Στόχος των εργαστηρίων ήταν η εκπαίδευση των φοιτητηών σε θεωρητικά αλλά και σε πρακτικά θέματα για τη διοργάνωη εκστρατειών ενημέρωσης μικρής κλίμακας ενάντια στις διακρίσεις.

Το Ευρωπαϊκό έργο MATE (An Innovative, Student-Centered Approach to Intercultural Skills Acquisition for Students and Young Migrants) στοχεύει στην ενδυνάμωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών. Το έργο συντονίζεται από την Κύπρο μέσω του M.M.C. Mediterranean Management Centre και στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία και τη Σουηδία. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στο πρόγραμμα είναι το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

photo3