Ενημέρωση για επικείμενη προκήρυξη 2 θέσεων ερευνητικών συνεργατών στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ – Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ – Α.Π.Θ.

MCA-logoΤο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση δεδομένων και τεχνολογίας για τη δημοσιογραφία», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – HORIZON 2020, Marie Skłodowska-Curie, πρόκειται να προκηρύξει έως το τέλος Αυγούστου 2020 δύο θέσεις επιστημονικών συνεργατών για την ανάπτυξη έρευνας σχετικά με τη δημοσιογραφία δεδομένων-οπτικοποιήσεις. Στα πλαίσια του έργου κάθε επιστημονικός συνεργάτης θα πρέπει να αναπτύξει ένα οδηγό καλών πρακτικών καθώς και μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. Η διάρκεια της κάθε σύμβασης είναι έως 18 μήνες και η έναρξη των συμβάσεων πρέπει να είναι το αργότερο στις 1/11/20. Το συνολικό ποσό και για τις 2 συμβάσεις είναι 134.386,92 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβασιούχοι θα προσληφθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ερευνητές (με παροχή υπηρεσίας – σύμβαση στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ).

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου (δημοσιογραφίας, επικοινωνίας, επιστήμης δεδομένων ή συναφών επιστημονικών κλάδων).
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα (δημοσιογραφίας, επικοινωνίας, επιστήμης δεδομένων ή συναφών επιστημονικών κλάδων).
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ΙΕLTS 6.5).
  • Μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας. Κατά τη στιγμή της πρόσληψης δεν πρέπει να έχει διαμείνει ή να έχει πραγματοποιήσει την κύρια δραστηριότητά του/της (εργασία, σπουδές κ.λπ.) στην Ελλάδα για περισσότερο από 12 μήνες μέσα στα 3 έτη αμέσως πριν από την ημερομηνία αναφοράς (ενδεικτική έναρξη σύμβαση εργασίας, 1η Νοεμβρίου 2020). Τα σχετικά αποδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών, μισθωτήριο διαμονής στο εξωτερικό, σύμβαση εργασία σε χώρα του εξωτερικού κ.α.
  • Να είναι νέος ερευνητής (EarlyStageResearcher), δηλαδή ή να μην έχει καμία ερευνητική εμπειρία ή εάν έχει ήδη αποκτήσει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο, να είναι στα πρώτα τέσσερα χρόνια (ισοδύναμη ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης) της ερευνητικής του σταδιοδρομίας κατά τη στιγμή της πρόσληψης από τον οργανισμό υποδοχής και να μην είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Η ισοδύναμη ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης προσμετράται από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου που δίνει το δικαίωμα έναρξης διδακτορικού διπλώματος, ακόμη και αν δεν έχει ξεκινήσει ποτέ ή δεν έχει προβλεφθεί διδακτορικό. Η ερευνητική εμπειρία μερικής απασχόλησης θα υπολογιστεί κατ ‘αναλογία.
  • Η θέση απασχόλησης είναι στη Θεσσαλονίκη αλλά υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση στο εξωτερικό σε φορέα σχετικό με το ερευνητικό αντικείμενο (διάρκεια περίπου 4 εβδομάδων).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα απαιτούμενα προσόντα-κριτήρια (ειδικά στο 4ο) καθώς υπάρχει ενδελεχής έλεγχος από τους φορείς του έργου. Όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μου στο veglis@jour.auth.gr επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ανδρέας Βέγλης – καθηγητής