Αποτελέσματα προόδου μαθήματος Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής (Θεωρία – Άνοιξη 2016)

results_proodos2016-2

*Ο βαθμός προόδου λαμβάνεται υπόψη αν είναι 5 ή μεγαλύτερος. Ο βαθμός της προόδου προσμετράται μόνο για τις εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2016.